Hans Soop — les publications


Regalskeppet Wasa. Skulpturer, 1978

Liber F�rlag — ISBN 91-38-03988-5. 152 sidor, 68 f�rgbilder.

English edition 1978
Deutsche Ausgabe 1979

Boken vill ge en popul�r redog�relse f�r Vasas skulpturutsmyckning, dock p� vetenskaplig grund.�Den vill ber�tta om utsmyckningens symbolik och vad man ville ha sagt med de m�nga symbolladdade skulpturerna.�Den ber�ttar �ven om de skulpt�rer, eller bildsnidare som de kallades, som utf�rde skulpturerna efter det p� f�rhand uppgjorda bildprogrammet.

The Power and the Glory. The Sculptures of the Warship Wasa, 1986

Kungl. Vitterhets Historie o�Antikvitets Akademien — ISBN 91-7402-168-0. 271 pages, 21 colour plates.

Second printing 1992 — ISBN 91-7402-236-9.

The book is the author's scientific dissertation in connection with his doctoral thesis in the Science of Arts, presented in Sept. 1986.� It is provided with extensive notes, sources, and literature references as well as an index.

Boken �r f�rfattarens vetenskapliga avhandling f�r doktorsexamen i konstvetenskap och lades fram i sept. 1986.� Den �r f�rsedd med utf�rlig not-, k�ll- och litteraturf�rteckning samt register.

Silver, brons, m�ssing, tenn. Bruksf�rem�l fr�n �rlogsskeppet Vasa, 2001

Med fotografier av Hans Hammarski�ld. Signums bokf�rlag — ISBN 91-87896-8. 87 sidor, 15 f�rgbilder.

Boken redog�r f�r de bruksf�rem�l av silver brons, m�ssing och tenn (t.ex. f�rvaringsk�rl f�r fast och flytande f�da, fat, tallrikar, dryckesk�rl, ljusstakar. skedar etc.)�som tillh�rt huvudsakligen bef�let men i vissa fall �ven manskapet ombord p� skeppet Vasa och som p�tr�ffades i samband med unders�kningen av det nyfunna vraket sommaren 1961.� Den s�tter ocks� in de beskrivna f�rem�len i ett st�rre kulturhistorisk sammanhang.Erik Soops gravmonument i Skara domkyrka, 2005

Skara Stiftshistoriska S�llskaps skriftserie nr 20 — ISBN 91-975004-5-3. 123 sidor,�16 f�rgbilder.

Boken behandlar det stora gravmonumentet �ver kavalleri�versten Erik Soop (1592-1632; undre bilden) som restes i Skara domkyrka 1637.� Det utf�rdes i Amsterdam av den k�nde holl�ndske bildhuggaren Pieter de Keyser och bekostades av Soops �nka Anna Posse som tillsammans med sin man avbildas i naturlig storlek p� monumentet. Materialet �r m�rk marmor och gulvit alabaster. Genom sin storlek, sin�h�ga konstn�rliga kvalitet och sitt�dyrbara material intar gravmonumentet en s�rst�llning bland 1600-talets h�gadliga gravminnen i v�ra kyrkor.

I boken beskrivs vidare tv� f�rem�l med anknytning till gravmonumentet, dels en praktfull nattvardskalk av guld och besatt med �dla stenar, sk�nkt av Anna Soop efter makens d�d till Skara domkyrka, dels en fingerring av guld med stor safir som satt p� den avlidnes finger vid gravl�ggningen 1632, men i samband med en�grav�ppning 1783 togs upp och inf�rlivades med domkyrkans skattsamling. Flera decennier senare kom ringen�i �tten Soops �go d�r den alltj�mt finns.

Flytande palats. Utsmyckning av �ldre svenska �rlogsfartyg, 2007

Signums bokf�rlag — ISBN 978-91-87896-83-5. 223 sidor, 68 f�rgbilder.

Boken �r en av de f�rsta i sitt slag som ger en �vergripande bild av hur svenska �rlogsskepp i �ldre tid�pryddes med snidade och m�lade tr�skulpturer som med symbolikens hj�lp skulle glorifiera konungen, hans �tt och den svenska nationen. Framst�llningen b�rjar redan i brons�ldern och g�r fram till strax f�re�mitten av 1800-talet d� de stora tr�skeppen�fick ge plats f�r�st�lfartygen. Boken ger samtidigt flera utblickar mot andra sj�farande nationer och visar exempel p� hur engelska, franska, holl�ndska och danska �rlogsfartyg�utsmyckades under senmedeltid och 1500-1700-talen.� Boken inneh�ller utf�rlig not- och litteraturf�rteckning samt�fartygs- och personregister.