Hans Soop — publikationer


Regalskeppet Wasa. Skulpturer, 1978

Liber Förlag — ISBN 91-38-03988-5. 152 sidor, 68 färgbilder.

English edition 1978
Deutsche Ausgabe 1979

Boken vill ge en populär redogörelse för Vasas skulpturutsmyckning, dock på vetenskaplig grund. Den vill berätta om utsmyckningens symbolik och vad man ville ha sagt med de många symbolladdade skulpturerna. Den berättar även om de skulptörer, eller bildsnidare som de kallades, som utförde skulpturerna efter det på förhand uppgjorda bildprogrammet.

The Power and the Glory. The Sculptures of the Warship Wasa, 1986

Kungl. Vitterhets Historie o Antikvitets Akademien — ISBN 91-7402-168-0. 271 pages, 21 colour plates.

Second printing 1992 — ISBN 91-7402-236-9.

The book is the author's scientific dissertation in connection with his doctoral thesis in the Science of Arts, presented in Sept. 1986.  It is provided with extensive notes, sources, and literature references as well as an index.

Boken är författarens vetenskapliga avhandling för doktorsexamen i konstvetenskap och lades fram i sept. 1986.  Den är försedd med utförlig not-, käll- och litteraturförteckning samt register.

Silver, brons, mässing, tenn. Bruksföremål från örlogsskeppet Vasa, 2001

Med fotografier av Hans Hammarskiöld. Signums bokförlag — ISBN 91-87896-8. 87 sidor, 15 färgbilder.

Boken redogör för de bruksföremål av silver brons, mässing och tenn (t.ex. förvaringskärl för fast och flytande föda, fat, tallrikar, dryckeskärl, ljusstakar. skedar etc.) som tillhört huvudsakligen befälet men i vissa fall även manskapet ombord på skeppet Vasa och som påträffades i samband med undersökningen av det nyfunna vraket sommaren 1961.  Den sätter också in de beskrivna föremålen i ett större kulturhistorisk sammanhang.Erik Soops gravmonument i Skara domkyrka, 2005

Skara Stiftshistoriska Sällskaps skriftserie nr 20 — ISBN 91-975004-5-3. 123 sidor, 16 färgbilder.

Boken behandlar det stora gravmonumentet över kavalleriöversten Erik Soop (1592-1632) som restes i Skara domkyrka 1637.  Det utfördes i Amsterdam av den kände holländske bildhuggaren Pieter de Keyser och bekostades av Soops änka Anna Posse som tillsammans med sin man avbildas i naturlig storlek på monumentet. Materialet är mörk marmor och gulvit alabaster.  Genom sin storlek, sin höga konstnärliga kvalitet och sitt dyrbara material intar gravmonumentet en särställning bland 1600-talets högadliga gravminnen i våra kyrkor.

I boken beskrivs vidare två föremål med anknytning till gravmonumentet, dels en praktfull nattvardskalk av guld och besatt med ädla stenar, skänkt av Anna Soop efter makens död till Skara domkyrka, dels en fingerring av guld med stor safir som satt på den avlidnes finger vid gravläggningen 1632, men i samband med en gravöppning 1783 togs upp och införlivades med domkyrkans skattsamling. Flera decennier senare kom ringen i ätten Soops ägo där den alltjämt finns.

Flytande palats. Utsmyckning av äldre svenska örlogsfartyg, 2007

Signums bokförlag — ISBN 978-91-87896-83-5. 223 sidor, 68 färgbilder.

Boken är en av de första i sitt slag som ger en övergripande bild av hur svenska örlogsskepp i äldre tid pryddes med snidade och målade träskulpturer som med symbolikens hjälp skulle glorifiera konungen, hans ätt och den svenska nationen. Framställningen börjar redan i bronsåldern och går fram till strax före mitten av 1800-talet då de stora träskeppen fick ge plats för stålfartygen. Boken ger samtidigt flera utblickar mot andra sjöfarande nationer och visar exempel på hur engelska, franska, holländska och danska örlogsfartyg utsmyckades under senmedeltid och 1500-1700-talen.  Boken innehåller utförlig not- och litteraturförteckning samt fartygs- och personregister.