Historik

Ätten har sitt ursprung i det medeltida frälset. Den kan med full säkerhet ledas tillbaka till väpnaren Ulf Siggesson som omtalas 1463 och dog någon gång efter 1472. Sistnämnda år tilldömdes han av riksens råd gården Tjugby i Heda socken i Östergötland. I Elgenstiernas Ättartavlor (Bd VII, s. 357) uppges han enl. riddarhusstamtavlan vara sonsons son till väpnaren Olof Haraldsson, underlagman i Uppland och död före år 1411. Denne förde ett vapen med samma utseende. Det kan dock inte uteslutas att Olof Haraldsson och hans närmaste efterkommande tillhörde en annan, sedan länge utdöd frälsesläkt, som förde samma vapen som Ulf Siggesson och hans ättlingar.

Ulf Siggessons son Knut Ulfsson, död före 1514, var gift med Brita Haraldsdotter, vars mormor hette Märta Björnsdotter Soop och var dotter till underhäradshövdingen i Tjust härad (som då hörde till Östergötland) Björn Soop. Denne tillhörde den medeltida frälsesläkten Soop som i sitt vapen förde tre gäddtänder och som utdog i slutet av 1400-talet. Efter denna mödernesläkt upptog Knut Ulfssons ättlingar under senare delen av 1500-talet namnet Soop.

Knut Ulfssons sonsons son var Hans Åkesson Soop till Stora Bjurum och Mälsåker (1552-1619), riksråd 1609. Hans äldste son Åke Hansson Soop (1584 - efter 1648), häradshövding i Väne härad 1642 och den från vilken ättens nu levande medlemmar härstammar (se vidare nedan), introducerades 1625 å ättens vägnar i den s k riddarklassen på Riddarhuset. En yngre son, Mattias Soop (1585-1653), riksråd 1627, upphöjdes 1651 i friherrligt stånd under namnet Soop af Limingo (Nr 19), utdöd på manssidan 1717. En sonson till Hans Åkesson, Erik Soop (1643-1700), generalmajor och guvernör i Riga 1686, upphöjdes 1687 i friherrligt stånd (Nr 87); han slöt själv sin ätt.

När ätten introducerades 1625 placerades den i Riddarhusets andra klass, den s k riddar-klassen, som omfattade obetitlade ättlingar till tidigare riksråd. Tillsammans med första klassen, den s k herreklassen som omfattade grevar och friherrar, representerade riddarklassens familjer högadeln.

Den ovannämnde Åke Hansson Soop, som 1625 introducerades å släktens vägnar, hade två söner i olika äktenskap. Den äldste, Erik Åkesson Soop (1613-1674), landshövding i Österbotten och med godsbesittningar i Västergötland och Värmland, fortsatte huvudmannagrenen som dog ut med hans sonsons sonson 1812. Huvudmannaskapet överfördes då på ättlingarna till den yngre sonen, Hans Åkesson Soop (född på 1640-talet), major vid artilleriet i Stade. Hans sonsons sonsons sonsons son, Hans Åkesson Soop (född 1935), är nu ättens huvudman.